CSGO Server Hosting

Starter CSGO Hosting

• 8 GB RAM
• Unlimited Slots
• 250GB NVMe Storage

Base CSGO Hosting

• 16 GB RAM
• Unlimited Slots
• 250GB NVMe Storage

Premium CSGO Hosting

• 64 GB RAM
• Unlimited Slots
• 500 GB NVme Storage